Charge

Charge

Sistemi i ndarjes nga kontrolluesit e centralizuar të serverëve në internet

Sistemi i monitorimit dhe i ndarjes së konsumit të tarifës mund të përdoret për të matur konsumin e energjisë elektrike, fuqisë termike dhe ujit për kondicionimin, ajrin dhe / ose ujin dhe prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar të një sistemi Mitsubishi Electric VRF CITY MULTI, dhe për të llogaritur vlerat përdorimit individual.

Kjo metodë e ndarjes së konsumit tregon parametrat e konsumit të secilit përdorues si përqindje të konsumit të përgjithshëm të sistemit.

Vlerat e konsumit, si përqindje dhe kWh, mund të llogariten veçmas për:

  • Njësitë e jashtme
  • Njësitë e brendshme
  • Modulet Hidronike Ecodan HWS
  • Modulet Hidrike të Ecodan ATW